×

Voorwaarden

Hierbij de Algemene Voorwaarden Rough Wheels vanaf 23 september 2020

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

De algemene voorwaarden bevatten de informatie die bestuurders, extra bestuurders en passagiers moeten weten over de huur. U moet de voorwaarden lezen voorafgaand aan de huur. Bij reservering stemt u in met de algemene voorwaarden.

Belangrijk om te weten

Rough Wheels is het bedrijf dat de bemiddeling tussen particuliere huurder en verhuurder tot stand brengt en bemiddelt tot het einde van de huur periode.

De prijzen in de voorwaarden geven een indicatie en zijn onderhevig aan wijzigen maar geven een goede indicatie.

Om een reservering aan te passen of te wijzigen dient de huurder contact op te nemen met Rough Wheels via reserveringen@roughwheels.nl of via 06-28 48 70 04. Enkel schriftelijke wordt een wijziging van de huur bevestigd.

Om een probleem te melden neemt de huurder contact op met Rough Wheels: info@roughwheels.nl of via 06-28 48 70 04.

De minimale leeftijd van de huurder (en bestuurders) is 23 jaar bij aanvang van de huur en is minimaal 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs.

Het voertuig mag enkel meegenomen naar de onderstaande landen vermeld op de Groene kaart van de verzekering, dit zijn meestal de landen binnen Europa: Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van de Kanaal Eilanden), Zweden en Zwitserland.

In geval van diefstal van het voertuig, accessoires of voertuigdocumenten tijdens de huur periode moet de huurder betalen voor de kosten van vervanging en het verlies van gebruik. Behalve als de huurder kan aantonen dat de diefstal niet is veroorzaakt door nalatigheid.

Afleveren en ophalen van het voertuig gaat op afspraak. Indien de huurder niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is of op dat ogenblik niet voldoet aan de verhuur voorwaarde zal op kosten van de huurder een nieuwe afspraak worden gemaakt voor het afleveren of ophalen.

Huurder kan dienst de volgende documenten te kunnen overdragen bij aanvang van de huur: Een geldig rijbewijs en indien niet in het Nederlands of Engels een officieel Engelse vertaling van het document. Een identiteitsbewijs met een herkenbare foto uit de afgelopen 10 jaar. De betaalkaart die voor de reservering is gebruikt. Een bewijs van het woonadres van de huurder, bijvoorbeeld een recente rekening van het nutsbedrijf.

Het is verboden het voertuig te gebruiken buiten de openbare weg (al dan niet verhard), off-road, op circuit dan wel op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico

Het is niet toegestaan om in het voertuig te roken. Als er vermoeden is dat er gerookt is in het gehuurde worden er kosten voor het professioneel reinigen in rekening worden gebracht.

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • voertuig: het voertuig of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst;
 • huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
 • verhuurder: de rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
 • consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;
  schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van:

  • beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig en uitrusting of van toebehoren daarvan (onder meer sleutel, alarminstallatie, documenten zoals kentekenpapieren en grensdocumenten) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) het voertuig en uitrusting en de derving van huurinkomsten;
  • met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is.
 • bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig;
 • schriftelijk: in geschrift of elektronisch;
 • WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van voertuigen, inclusief accessoires die tussen huurder en verhuurder worden gesloten.

Artikel 2 - Het aanbod

 1. Verhuurder brengt een aanbod schriftelijk of mondeling.
 2. Het aanbod is gedurende 7 dagen onherroepelijk behalve in het geval van onvoldoende beschikbaarheid.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom en de mogelijk bijkomende kostenelementen en de eventuele waarborgsom of andere wijze van zekerheidstelling.
 4. Het aanbod vermeldt het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.
 5. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidstelling.
 6. Het aanbod gaat indien redelijkerwijs mogelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Is dit niet mogelijk dan worden de Algemene Voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst alsnog ter hand gesteld. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag.
 7. Zet en druk fouten op de website of andere digitale / papieren uitingen voorbehouden.

Artikel 3 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd door de verhuurder.
 2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode, ophaal en retour locatie.

Artikel 4 - De prijs en de prijswijzigingen

 1. De huursom en de eventuele bijkomende kostenelementen zoals prijs per kilometer worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. De verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst vermeld staat.
 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar voordat de huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de huurperiode later dan drie maanden na de overeenkomst zal aanvangen.
 3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.
 4. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller, tenzij de kilometerteller defect is geraakt. Het na het optreden van het defect aan de kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de meest gerede wijze vastgesteld.
 5. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, Eurovignet en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.
 6. Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan, kunnen huurder geen kosten in rekening gebracht worden die niet overeengekomen zijn.

Artikel 5 - De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

 1. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst adres of aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen.
 2. Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.
 3. Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder. Let op, de auto is niet verzekerd na afloop van de huur periode.
 4. Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met 5 uur kan per dag tot 200% daghuurprijs in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 6 - Annulering

 1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • bij annulering vanaf de reservering tot de 15e dag voor de dag van verhuur: 50% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 14e dag tot de dag voor de dag van verhuur: 75% van de huursom;
  • bij annulering op de dag van verhuur of later: de volle huursom.
 2. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag.
 3. Verhuurder is gerechtigd de reservering te annuleren indien er zich situatie(s) voordoen buiten de controle van verhuurder. De huurder heeft in dit geval recht op geld terug maar kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 4. De annulering dienst schriftelijk te worden gemeld bij de verhuurder.

Artikel 7 - Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van de huursom bij de reservering te geschieden. 100% van de huurprijs moet vooraf aan de huur worden afgerekend. Bij aanvang van de huurperiode kan betaling van een waarborgsom worden verlangd, de hoogte van de waarborgsom wordt aangegeven bij de reservering. De huur en borg kan enkel elektronisch betaald worden.
 2. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra het voertuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van de verhuurder. In geval van schade van de verhuurder wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is van schade aan het voertuig, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 2 maanden; indien er (ook) sprake is van schade aan derden, binnen 6 maanden.
 3. Ingeval de schade van de verhuurder is veroorzaakt door derden en verhuurder de schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade worden geretourneerd. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig te verhalen. De verhuurder houdt de huurder op de hoogte van de ontwikkelingen.
 4. De huurder is verantwoordelijk voor het aangeven van de juiste kaart of bankgegevens voor het retourneren van de borg.

Artikel 8 - Verplichtingen huurder

 1. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het huurder verboden het voertuig te gebruiken buiten de openbare weg (al dan niet verhard), off-road en of circuit dan wel op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.
 2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Dit houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig ongedaan te maken, en wel in een zodanige mate dat hij het voertuig weer in de oorspronkelijke staat bij verhuurder kan terugbezorgen. Huurder kan hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
 3. Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen.
 4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen het voertuig bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.
 5. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren.
 6. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling anders dan ten behoeve van ‘carpooling’, of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- en betrouwbaarheidsproeven te houden. Tevens is uitgesloten het voertuig te gebruiken voor“off the road” of andere evenementen welke van de openbare weg gehouden worden,”.
 7. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Europese Unie te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
 8. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 9. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
 10. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, de bediening van de alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten).
 11. Huurder dient een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. De auto is WA-verzekerd door middel van een particuliere deelauto overeenkomst tussen de particuliere huurder en verhuurder en krijgt van Rough Wheels een ANWB Nederlandse en Europese dekking voor: pechhulp, vervangend vervoer en repatriëring naar Nederland.

Artikel 9 - Instructies voor de huurder

 1. Huurder dient het oliepeil en de bandenspanning op niveau te (laten) houden en dient gevolg te geven aan een oproep van verhuurder om het voertuig voor onderhoud aan te bieden. Een dergelijke oproep van verhuurder zal zo tijdig gedaan worden dat huurder daaraan redelijkerwijs kan voldoen. Bij huurperioden van een maand of korter zal verhuurder huurder niet verplichten het voertuig voor regulier onderhoud aan te bieden.
 2. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren tenzij anders vermeld. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW).
 3. Huurder dient de door verhuurder aangegeven voor het voertuig geschikte brandstof te tanken met, indien vereist, de door verhuurder aangegeven vereiste toevoegingen.
 4. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht:
 • hier zo spoedig mogelijk melding van te maken;
 • de instructies van verhuurder op te volgen;
 • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
 • het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
 • de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
 1. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:
 • melding te doen bij de politie ter plaatse;
 • zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen;
 • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
 1. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
 1. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over:
 • verstoring of vermoeden van verstoring van de werking van het voertuig;
 • het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan;
 • defect raken van het voertuig;
 • vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan;
 • beslaglegging op het voertuig;
 • en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.
 1. Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Artikel 10 - Verplichtingen verhuurder

 1. De verhuurder levert het voertuig met de overeengekomen accessoires, schoon, goed onderhouden, met een volledig gevulde brandstoftank (tenzij anders is overeengekomen), voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
 2. Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het voertuig bevindt, wordt aangegeven.
 3. Rough Wheels en verhuurder overhandigt huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten.
 4. Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er in het voertuig een Nederlandstalige instructie aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich kan melden.
 5. Verhuurder vermeldt duidelijk op de auto bij voorkeur in de nabijheid van de brandstofvulopening welk type brandstof plus eventuele toevoegingen voor het voertuig moet worden gebruikt.
 6. In de Nederlandstalige instructie wordt vermeld op welke niveaus het oliepeil en de bandenspanning dienen te worden gehouden.
 7. Ingeval van pech zal Rough Wheels zoveel mogelijk gelijkwaardig vervangend vervoer aanbieden, mits de reparatieduur langer dan twee werkdagen is. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed.
 8. Verhuurder inspecteert het voertuig direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. Dit geldt zowel bij inlevering van het voertuig bij de eigen vestiging als bij inlevering van het voertuig op een andere vestiging of locatie. Verhuurder heeft het recht het voertuig nader te inspecteren bij bijvoorbeeld een garage.
 9. In geval van pech en indien het voertuig tijdelijk onbruikbaar is, stelt Rough Wheels alles in het werk om de huurder bij te staan het voertuig zo spoedig mogelijk te laten repareren of te repatriëren. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor enige geleden of voortvloeiende schade ingeval van pech. Voor vloeiende kosten ingeval van pech zijn voor verhuurder in het breedste zin van het woord.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

 1. Huurder is er zich van bewust dat het voertuig ouder dan 15 jaar is met alle beperkingen en ongemakken van dien.
 2. In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij het derde lid van dit artikel van toepassing is.
 3. Huurder is in geval van schade aansprakelijk voor de kosten van reparatie, repatriëring en ander voortvloeiende kosten. Indien een eigen risico bedrag is overeengekomen staat dit vermeld en zal het te betalen bedrag voor de schade niet hoger zijn dan het eigen risico tenzij het voertuig niet is gebruikt overeenkomstig met deze Algemene Voorwaarden en het toepasselijk recht.
 4. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 5. Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht op een nader overeengekomen plaats of tijdstip, blijft huurder overeenkomstig het eerste of tweede lid aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.
 6. Voor schade van de verhuurder die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het tweede lid van dit artikel slechts indien er volgens de voorwaarden van de WA-verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat.
 7. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 12 - Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid van de verhuurder

 1. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.
 2. Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek aan het voertuig. Voor personenschade is verhuurder niet aansprakelijk.
 3. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst kende of terzake van het ontstaan waarvan de verhuurder opzet of grove schuld is te verwijten.
 4. De aansprakelijkheid van verhuurder is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de verzekering van verhuurder in het desbetreffende geval dekking biedt.
 5. Verhuurder kan uitsluitend worden aangesproken in geval van een toerekenbare tekortkoming door grove nalatigheid. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de huurovereenkomst. Iedere aansprakelijkheid op indirecte schade, daaronder bij inbegrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde vakantie vreugde, kosten van overnachting en reiskosten is uitgesloten.

Artikel 13 - Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

 1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben door huurder c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van verhuurder liggen.
 2. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van administratie verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW). Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (inclusief BTW).
 3. Desgewenst krijgt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie is opgelegd.

Artikel 14 - Beslag op het voertuig

 1. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de verhuurder liggen.
 2. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 15 - Ontbinding van de huur

 1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:
 • huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt;
 • huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 • verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.
 1. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.
 2. Indien huurder overlijdt voordat de huurperiode aanvangt, is de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

Artikel 16 - Klachten en Bemiddelingsregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en schriftelijk worden ingediend bij Rough Wheels en verhuurder tijdig nadat huurder de beweerde tekortkomingen heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat huurder zijn rechten terzake verliest.

Artikel 17 - Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

 1. De huurder is verplicht zich te legitimeren voor vertrek met het voertuig en een kopie van zijn rijbewijs en identiteitsbewijs achter te laten.
 2. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan artikel 13 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake is van tanken zonder betaling. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd.
 1. Rough Wheels en verhuurder houdt zich het recht voor de in het eerste lid genoemde gegevens tevens te toetsen met behulp van Crimimail en/of Oribi en/of vergelijkbare waarschuwing systemen. De persoonsgegevens van huurder en/of van bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, indien de huurprijs of schadebedrag niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan het voertuig.

Artikel 18 - Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

Is je vraag nog niet beantwoord? Neem dan gerust contact met ons op.

Copyright 2020 Rough Wheels Nederland. Alle rechten voorbehouden aan Rough Wheels